Statut

Najważniejszy dokument naszego Stowarzyszenia

Statut Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network

I. Nazwa Stowarzyszenia

1.1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi:

„Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network”.

1.2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

1.3. Nazwa Stowarzyszenia i logo są prawnie zastrzeżone.

1.4. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

II. Teren działania i siedziba Stowarzyszenia

2.1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.

2.2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Krakowie.

2.3. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

2.4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych  spraw może zatrudniać pracowników, także członków stowarzyszenia.

III. Cele Stowarzyszenia

3.1 Celami działania Stowarzyszenia są:

3.1.1 Inicjowanie, wspieranie i rozwój Partnerstwa Lokalnego oraz Ekonomii Społecznej na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców.

3.1.2 Promowanie, upowszechnianie i rozwijanie idei oraz dorobku Programu Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej.

3.1.3 Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

3.1.4 Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Wspieranie i realizacja inicjatyw partnerów rynku pracy. Rozwój i modernizacja instrumentów rynku pracy.

3.1.5 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

3.1.6 Promowanie integracji społecznej, wzmacnianie potencjału sektora ekonomii społecznej i wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, działalności organizacji pozarządowych.

3.1.7 Promocja równych szans na rynku pracy oraz pomoc grupom społecznym narażonym na dyskryminację w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, młodzieży, kobiet, osób uzależnionych, bezdomnych, przedstawicieli mniejszości etnicznych, pracowników restrukturyzowanych branż przemysłowych, mieszkańców terenów wiejskich i innych.

3.1.8 Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

3.1.9 Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

3.1.10 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

3.1.11 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

3.1.12 Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

3.1.13 Budowanie społeczeństwa informacyjnego. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

3.1.14 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw indywidualnych.

3.1.15 Wspieranie konkurencyjności, zdolności adaptacyjnych i innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności  małych i średnich.

3.1.16 Rozwój lokalnych i regionalnych zasobów ludzkich oraz doskonalenie kadr gospodarczych, społecznych, publicznych i politycznych.

3.1.17 Promowanie i wdrażanie kształcenia ustawicznego.

3.1.18 Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

3.1.19 Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

3.1.20 Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej i społecznej młodzieży.

3.1.21 Rozwijanie działań na rzecz promocji norm życia społecznego i gospodarczego, promocji integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych kultur, regionów, społecznościami lokalnymi, regionalnymi.

3.1.22 Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji.

3.1.23 Promocja i organizacja wolontariatu.

3.1.24 Działalność charytatywna.

3.1.25 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3.1.26 Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

3.1.27 Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

3.1.28 Działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

3.1.29 Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

3.1.30 Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu turystyki i krajoznawstwa.

3.1.31 Działalność w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

3.1.32 Działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą.

3.1.33 Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

3.1.34 Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

3.1.35 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

3.1.36 Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo  organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3,ustawy o działalności pożytku publicznego z późniejszymi zmianami w zakresie określonym w ustawie pkt. 1—32 oraz w pkt. 3.1.1 do 3.1.35 niniejszego statutu.

3.1.37 Integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.

3.1.38 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.

3.1.39 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

3.1.40 Poprawa świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz wykrywalności chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy.

3.1.41 Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia, oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia służące zwiększaniu ponadnarodowej mobilności pracowników, oraz systemy mobilności oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych zainteresowanych podmiotów.

3.1.42 Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz jej integracja z polityką rynku pracy.

3.1.43 Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

3.1.44 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3.1.45 Przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

3.1.46 Poprawa jakości usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

3.1.47 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

3.1.48 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

3.1.49 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia.

3.1.50 Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności polityk publicznych.

3.1.51 Wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

3.2 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

3.2.1 Zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego

3.2.2 Zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej: przedsiębiorstw społecznych,  spółek prawa handlowego, spółdzielni socjalnych, itp.

3.2.3 Zakładanie i prowadzenie instytucji integracji społecznej i zawodowej – Centrum Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej,  itp.

3.2.4 Przygotowywanie i realizowanie programów i projektów.

3.2.5 Organizowanie spotkań i misji gospodarczych, seminariów, konferencji, sympozjów, odczytów, szkoleń, warsztatów, konkursów, praktyk zawodowych i innych imprez naukowych, oświatowych i kulturalnych.

3.2.6 Działalność wydawniczą, informacyjno-promocyjną i edukacyjno-szkoleniową.

3.2.7 Działalność edukacyjną i świadczenie usług doradczych dla samorządów lokalnych

i regionalnych, przedsiębiorców i osób indywidualnych.

3.2.8 Prowadzenie i wspomaganie badań naukowych, analiz marketingowych i badań społecznych.

3.2.9 Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi pokrewnymi organizacjami społecznymi, ośrodkami naukowymi, placówkami kulturalno-oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą oraz wspieranie działalności podmiotów realizujących cele zbieżne z celami stowarzyszenia.

3.2.10 Propagowanie sprawdzonych rozwiązań międzynarodowych głównie z dziedziny polityki społecznej rozwoju regionalnego i rozwoju lokalnego.

3.2.11 Wymianę doświadczeń między partnerami krajowymi i zagranicznymi.

3.2.12 Promocję dobrych praktyk, pilotażowych rozwiązań, innowacji i transfer wiedzy.

3.2.13 Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej.

3.2.14 Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.

3.2.15 Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych dla osób indywidualnych.

3.2.16 Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.

3.2.17 Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.

3.2.18 Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi i środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

3.2.19 Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom pozarządowym.

3.2.20 Prowadzenie innych działań zgodnych z celami Stowarzyszenia

IV. Członkostwo w Stowarzyszeniu

4.1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)       członków zwyczajnych

b)       członków wspierających

c)       członków honorowych

4.2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

4.3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

4.4. Nadanie członkostwa następuje w drodze uchwały.

a)   Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.

b)   W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebranie Członków. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.

4.5. Członek zwyczajny ma prawo:

a)   Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.

b)   Zgłaszania wszelkich uwag i propozycji zarówno Zarządowi, jak

i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

c)    Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

d)   Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.

e)   Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

f)     Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

g)   Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

h)    Uczestniczenia we wszystkich formach działalności.

4.6. Członkowie stowarzyszenia mają obowiązek uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.

4.7. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a)  Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

b)  Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

c) Zgłaszania zmiany miejsca zamieszkania, zmiany nazwiska w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany.

d)  Czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

e)  Dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

4.8. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

4.9. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

4.10. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji o której mowa w pkt. 4.8.

4.11. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

4.12. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

4.13. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny.

4.14. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

4.15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)  Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

b)   Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c)    Uchwały Zarządu podjętej z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków.

d)   Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

e)  Utraty praw publicznych i obywatelskich.

4.16. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni  od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

4.17. W przypadku wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, składkę już wpłaconą za dany rok nie zwraca się.

V. Władze Stowarzyszenia

5.1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

b) Zarząd Stowarzyszenia.

c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

5.2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 5.3.

5.3. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

5.4. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

5.5. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

5.6. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

5.7. Walne Zebranie Członków może być:

a) Zwyczajne.

b) Nadzwyczajne.

5.8. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

5.9. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5.10. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) Z własnej inicjatywy.

b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej.

c) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5.11. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem pkt. 5.3.).

5.12. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5.13. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

5.14. Walne Zebranie Członków może podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, a także w sprawach nie objętych programem Zebrania.

5.15. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

a) Przyjmowanie w drodze uchwały członków zwyczajnych na pierwszym Walnym Zebraniu, po rejestracji stowarzyszenia, zanim ukonstytuuje się pierwszy Zarząd stowarzyszenia, po spełnieniu przez w/w wymogów formalnych przewidzianych przez statut.

b) Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.

c) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

d) Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

e) Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

f)  Uchwalenie statutu i jego zmian.

g) Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

h) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

i)  Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

j)  Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

k) Określanie wysokości składki członkowskiej.

l)  Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

m) Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5.16. Zarząd Stowarzyszenia powoływany jest uchwałą Walnego Zebrania Członków.

5.17. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat, a w jego skład wchodzi od 4 do 6 członków: tj. Prezes oraz pięciu Wiceprezesów, przy czym minimalny skład zarządu jest czteroosobowy.

5.18. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

5.19. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

5.20. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

5.21. Do kompetencji Zarządu należy:

a)  Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem  działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.

b)  Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.

c)  Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

d)  Ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.

e)  Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej.

f)   Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.

g) Zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego.

h) Zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej: przedsiębiorstw społecznych, spółek prawa handlowego, spółdzielni socjalnych, itp.

i) Zakładanie i prowadzenie instytucji integracji społecznej i zawodowej – Centrum Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej,  itp.

j) Zwoływanie Walnego Zebrania.

k) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających oraz zawieranie porozumień z członkami wspierającymi. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

l) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

m) Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

n) W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.

o) Reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

p) Powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.

q) Podejmowanie decyzji w sprawie określenia jakie rodzaje działalności pożytku publicznego są odpłatne, a jakie nieodpłatne.

r) Podejmowanie decyzji o współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami  i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz o byciu członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

s) Przygotowanie propozycji programu działania Stowarzyszenia i przekładanie go Walnemu Zebraniu w cyklu lub okresach wyznaczonych uchwałą Walnego Zebrania.

t) Prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

– zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia oraz

– udzielanie im pełnomocnictw w zakresie czynności finansowo prawnych

– podejmowanie decyzji w sprawie organizowania szkoleń, konferencji itp.,

– podejmowanie decyzji o wszelkich formach działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

5.22. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

5.23. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

5.24. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

5.25. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat.

5.26. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

c. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

d. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

e. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

f. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu

g. Dokonywanie kontroli pracy Zarządu i przedkładanie wniosków pokontrolnych Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia .

5.27. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością  głosów  w obecności wszystkich członków Komisji.

Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja  Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

5.28. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

5.29. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5.30. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

5.31. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

5.32. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

b) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

VI. Źródła finansowania działalności Stowarzyszenia

6.1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) Składki członkowskie.

b) Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.

c) Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).

d) Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.

e) Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.

f) Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

6.2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

6.3. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie (w tym Prezes i Wiceprezes albo dwóch Wiceprezesów).

6.4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód w całości służy realizacji celów statutowych.

VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

7.1. Statut Stowarzyszenia może ulec zmianie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów w obecności ponad  połowy  ogólnej liczby członków (z zastrzeżeniem pkt. 5.3).

7.2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów w obecności ponad  połowy  ogólnej liczby członków.

7.3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje lub stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe nie nastawione na  osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

7.4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

Tekst jednolity – zmiana z dn. 10 listopada 2014 r. zgodnie z Uchwałą nr 4/XI/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Międzynarodowego Centrum Partnerstwa – Partners Network

 

Zmiana czcionki
Kontrast