Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych

w województwie wielkopolskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Tytuł projektu: „Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie wielkopolskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”.

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie: 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

Okres realizacji: 01.07.2016 – 31.12.2016.

Wnioskodawca projektu: Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide, ul. Piotra Ściegiennego 134, 60-304 Poznań, tel. 512 909 333, wspolnotabonafide@wp.pl

Partner projektu: Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network, ul. E. Radzikowskiego 37, 31-315 Kraków, tel. 609 167 099, biuromcp@partners.net.pl

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie wielkopolskim na podstawie powołanego partnerstwa oraz wypracowanego zestawu rekomendacji wykorzystanych przez instytucje rynku pracy przy udzielaniu wsparcia.

W projekcie powołane zostanie: Wielkopolskie Partnerstwo Wspierania Osób Młodych na Rynku Pracy, które wypracuje „ZESTAW REKOMENDACJI w zakresie efektywnego wspierania osób młodych NEET znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie wielkopolskim” w oparciu o reprezentatywne partnerstwo regionalne.

Grupa docelowa projektu: Instytucje rynku pracy z województwa wielkopolskiego (publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego), jako podmioty, do których kierowane są rekomendacje wypracowane przez Wielkopolskie Partnerstwo Wspierania Osób Młodych na Rynku Pracy.

Dodatkowo: inne podmioty wspierające działania IRP m.in. gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy.