Partnerstwo lokalne

Zobacz jakie projekty zrealizowaliśmy

Wybrane projekty

Więcej informacji

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie powstało w maju 2004 roku jako instytucjonalizacja pracy uczestników, ekspertów, trenerów – praktyków z Polsko – Amerykańskiego Programu Partnerstwa Lokalnego wdrażanego na terenie Polski w latach 2002 – 2004. Upowszechniamy i wdrażamy Model Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA, który od 2004 roku jest Polskim Programem Partnerstwa Lokalnego.

Program wdrażamy w partnerstwie z urzędami marszałkowskimi, powiatowymi urzędami pracy, samorządami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Realizacja Programu przyczyniła się do zacieśnienia współpracy wielu środowisk lokalnych: samorządu, przedsiębiorców, instytucji infrastruktury, organizacji pozarządowych oraz wyzwalania lokalnych inicjatyw i wdrażania różnorodnych projektów gospodarczych, które sprzyjają powstawaniu nowych miejsc pracy, aktywnie przeciwdziałają bezrobociu i wspierają działania III sektora.

W ramach wdrażania Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski wspólnie z partnerami lokalnymi z gmin i powiatów oraz instytucjami rynku pracy realizujemy następujące działania:

Prowadzimy Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego – służące adaptacji do zmian w gospodarce wolnorynkowej, aktywizacji środowisk lokalnych – w tym samorządu lokalnego i instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców – a także służące lokalnemu rozwojowi gospodarczemu i aktywnemu tworzeniu miejsc pracy – w powiatach i gminach na terenie Polski:

 • lata 2010/2009 wdrażanie Programu Partnerstwa Lokalnego w powiatach: powiat Sochaczew, powiat Rawa Mazowiecka, powiat Giżycko, powiat Warszawski Zachodni II etap, powiat Przasnysz, powiat Skarżysko – Kamienna, Powiat Strzelin – Strzelińskie Młodzieżowe Partnerstwo Lokalne,
 • lata 2009/2008 wdrażanie Programu Partnerstwa Lokalnego w powiatach: powiat Piaseczno, powiat Mława, powiat Grójec, powiat Kozienice, powiat Warszawski Zachodni – I etap, powiat Strzelin,
 • lata 2007/2006 wdrażanie Programu Partnerstwa Lokalnego w powiatach: miasto Radomsko, powiat Bartoszyce, powiat Pisz, powiat Żuromin, powiat Ząbkowice Śląskie, powiat Łęczyca, Powiat Płock, powiat Sokołów Podlaski, powiat Mińsk Mazowiecki,
 • lata 2006/2005 wdrażanie Programu Partnerstwa Lokalnego w powiatach: powiat Wieruszów, powiat Siemiatycze, Powiat Wołów,
 • lata 2005/2004 wdrażanie Programu Partnerstwa Lokalnego w powiatach: powiat Chrzanów, powiat Sokółka, powiat Głogów, powiat poznański, powiat Chodzież, powiat Nowy Tomyśl, powiat płocki, powiat Ząbkowice, powiat Kamienna Góra, miasto i gmina Siedlce,
 • lata 2004/2003 wdrażanie Programu Partnerstwa Lokalnego w powiatach: Białogard, powiat Zgorzelec, powiat Dąbrowa Tarnowska, powiat Tarnów, powiat Bochnia, powiat Oświęcim, powiat Olkusz, Zgorzelec, powiat Brzesko, powiat Ząbkowice, powiat Lubań, powiat Legnica, powiat Lwówek Śląski, powiat Ostrów Mazowiecka, powiat Lipno, powiat Nowy Sącz,
 • rok 2000 wdrażanie Programu Partnerstwa Lokalnego w powiatach: Chrzanów, Gorlice, Oświęcim

Wynikiem pracy mieszkańców w trakcie warsztatów jest stworzenie około 300 projektów gospodarczych wypracowanych w oparciu o lokalne problemy i potrzeby, a także zaakceptowanych do realizacji przez środowisko lokalne. Sukcesem warsztatów jest duże zaangażowanie mieszkańców, III sektora i lokalnych przedsiębiorców. Podczas warsztatów nad projektami gospodarczymi, które tworzą nowe miejsca pracy, pracują również przedstawiciele samorządu, instytucji infrastruktury, organizacji gospodarczych i doradczych, pozarządowych, a także młodzież i osoby bezrobotne.

Popularyzujemy i wdrażamy Program Wsparcia Koleżeńskiego dla osób bezrobotnych, grup wykluczonych społecznie w ramach Ekonomii Społecznej. Tworzymy z partnerami, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi i parafiami lokalne Kluby Wsparcia Koleżeńskiego. 8 KWK założyliśmy w Małopolsce – Szczucin, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia – Krystynów, Trzebinia – Siersza, Oświęcim oraz 3 KWK – w powiecie łęczyckim. Powołano Kluby Pomocy Koleżeńskiej „Praca”, które zapewniają wsparcie osobom zagrożonym zwolnieniami, zwalnianym z pracy i bezrobotnym. Partnerami Klubów są głównie parafie, Akcja Katolicka, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, gminne centra informacji, związki zawodowe, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe. Kluby Pomocy Koleżeńskiej tworzą sieci wsparcia i doradztwa koleżeńskiego, działają w nich osoby potrafiące inicjować samopomoc dla zwalnianych, pozbawionych zatrudnienia i chcących wejść na rynek pracy.

Kadrę szkoleniową Stowarzyszenia – stanowią trenerzy, eksperci, konsultanci i koordynatorzy projektów oraz pracownicy zespołów projektowych, którzy są Regionalnymi i Powiatowymi Specjalistami Partnerstwa Lokalnego (Certyfikat Departamentu Pracy USA) – praktykami wdrażającymi aktywne metody aktywizacji lokalnego rynku pracy w ponad 200 powiatach i gminach na terenie Polski.

Trenerzy i eksperci są zapraszani do lokalnych i regionalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia i ożywienia gospodarczego społeczności lokalnych na terenie całego kraju. Jesteśmy stałym partnerem Mazowieckiego Forum Partnerstwa Lokalnego.

Uczestniczymy w spotkaniach Wojewódzkich Sieci Partnerstwa Lokalnego – sieci mazowieckiej, podlaskiej, wielkopolskiej, dolnośląskiej, łódzkiej i razem realizujemy projekty z zakresu EFS.

Wdrażanie Modelu Partnerstwa Lokalnego w latach 2002 – 2004

Głównym celem Modelu Partnerstwa Lokalnego jest budowanie trwałego partnerstwa pomiędzy instytucjami rządowymi, wojewódzkimi, lokalnymi przedsiębiorcami, samorządem, organizacjami pozarządowymi, instytucjami infrastruktury oraz mieszkańcami na rzecz ożywienia gospodarczego oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Model obejmuje trzy komponenty:

Lokalne Ożywienie Gospodarcze – cykl warsztatów aktywizujący mieszkańców i pomagający gminom oraz powiatom w opracowaniu i wdrażaniu projektów gospodarczych, które powodują wzrost gospodarczy, wsparcie dla firm i tworzą nowe miejsca pracy,

Szybkie Reagowanie – w ramach którego zakładane są zespoły przystosowania zawodowego oraz grupy wsparcia koleżeńskiego „Praca” na terenie restrukturyzowanych firm, w gminach, powiatach, osiedlach i przy parafiach,

Szybki Start – który pozwala przedsiębiorstwom na podniesienie swojej konkurencyjności poprzez dostosowanie szkoleń do potrzeb konkretnego stanowiska pracy oraz wdrażanie strategii poprawiających wykorzystanie zasobów ludzkich.

Członkowie Międzynarodowego Centrum Partnerstwa uczestniczyli jako pracownicy oraz Regionalni i Powiatowi Specjaliści Partnerstwa Lokalnego (RSPL i PSPL) w realizacji Programu Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego prowadzonego przez Departament Pracy USA i Worldwide Strategies Inc. od 1 czerwca 2002 roku do 30 września 2004 roku.

Polsko – Amerykański Program Partnerstwa Lokalnego stanowił kontynuację Programu Rozwoju Zawodowego, sfinansowanego przez Departament Pracy USA oraz Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego.

Kontynuacja działań doprowadziła do upowszechnienia Modelu Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA w skali całego kraju. Dziś możemy już mówić o Polskim Modelu, który jest z powodzeniem wdrażany przez urzędy marszałkowskie, urzędy pracy, samorządy, agendy rządowe, instytucje, organizacje pozarządowe, związki zawodowe i pracodawców. Realizacja Modelu przyczyniła się do zacieśnienia współpracy wielu środowisk lokalnych, wyzwalania inicjatyw oraz wdrażania projektów gospodarczych, które sprzyjać będą powstawaniu nowych miejsc pracy.

Dowodem na powyższe stwierdzenia są liczby, które przedstawiamy Państwu, zachęcając do podjęcia współpracy z Regionalnymi i Powiatowymi Specjalistami Partnerstwa Lokalnego:

Lokalne Ożywienie Gospodarcze

Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego zrealizowało 15 powiatów, które wypracowały 60 projektów gospodarczych, a 7 innych powiatów było w trakcie wypracowywania kolejnych projektów. Sukcesem warsztatów jest duże zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców. Projekt, który wygrał w Lwówku Śląskim pn. „Powiat Lwówecki – tradycyjna polska produkcja i przetwórstwo” został sfinansowany w 70 proc. ze środków sektora prywatnego. Projekt zakładał promocję produktów wytwarzanych lokalnie przez prywatnych przedsiębiorców.

W warsztatach nad projektami gospodarczymi pracowali – oprócz przedsiębiorców – przedstawiciele samorządu, instytucji infrastruktury, organizacji gospodarczych i doradczych, pozarządowych, a także młodzież.

Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego wykorzystują:

 1. Posiadane zasoby lokalne;
 2. Specyficzne atuty społeczności lokalnej;
 3. Różne pomysły mieszkańców na rozwiązanie lokalnych problemów gospodarczych;
 4. Aktywny udział mieszkańców: przedsiębiorców, samorządu, przedstawicieli instytucji lokalnych i organizacji pozarządowych, młodzieży
 5. Oddolne inicjatywy.

Korzyści z wdrażania Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w ramach Partnerstwa Lokalnego:

Dla społeczności lokalnej:

 1. Integracja różnych środowisk lokalnych
 2. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwoju powiatu, gminy
 3. Tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o posiadane zasoby
 4. Aktywizacja i tworzenie lokalnych organizacji gospodarczych
 5. Wzmocnienie lokalnych firm i środowiska gospodarczego
 6. Upowszechnienie wiedzy o zasadach rozwoju gospodarczego
 7. Zdobycie poparcia społecznego dla projektów gospodarczych
 8. Wspólne wypracowanie projektów gospodarczych w oparciu o lokalne potrzeby oraz posiadane zasoby powiatu, gminy
 9. Wspólna analiza sytuacji gospodarczej gminy i powiatu zarówno pod względem problemów, jak również jej potrzeb, zasobów i szans do wykorzystania
 10. Aktywizacja przedsiębiorców, samorządowców, liderów instytucji i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz młodzieży
 11. Kreowanie liderów lokalnych

Dla środowiska gospodarczego:

 1. Promocja firm, lokalnych przedsiębiorców
 2. Przedstawienie problemów i potrzeb środowiska gospodarczego mieszkańcom i samorządowcom
 3. Poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców – klientów
 4. Poznanie niszy gospodarczych w gminie, powiecie – możliwość ich zagospodarowania: nowe firmy, nowe miejsca pracy
 5. Ułatwienie funkcjonowania lokalnym firmom poprzez tworzenie pozytywnego klimatu dla rozwoju gospodarczego
 6. Tworzenie instytucji okołobiznesowych wspierających firmy
 7. Zmiana nastawienia władz samorządowych do lokalnych przedsiębiorców
 8. Budowanie partnerskich relacji między biznesem, samorządem lokalnym, różnymi instytucjami (ZUS, Urząd Skarbowy) a także mieszkańcami

Dla samorządu lokalnego:

 1. Zmiana wizerunku i postrzegania urzędu przez mieszkańców jako instytucji przejrzystej i przyjaznej klientowi
 2. Stały kontakt i praca nad projektami gospodarczymi z różnymi środowiskami – wyborcy
 3. Poznanie różnych problemów i potrzeb mieszkańców i możliwość ich wspólnego rozwiązywania i zaspakajania
 4. Możliwość promocji urzędu i ludzi
 5. Tworzenie partnerskich relacji ze środowiskiem gospodarczym
 6. Wyjście do mieszkańców
 7. Konkretne projekty gospodarcze poparte przez społeczność lokalną i gotowe do realizacji, tworzenie miejsc pracy.

Szybkie Reagowanie

Do sierpnia 2004 roku powołano 56 Klubów Pomocy Koleżeńskiej „Praca” w czterech województwach. Partnerami Klubów są głównie parafie, Akcja Katolicka, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, gminne centra informacji, związki zawodowe. Działa w nich 228 Kolegów-Doradców, którzy udzielili różnorodnego wsparcia kilku tysiącom bezrobotnym oraz pracownikom w trakcie zwolnienia. Koledzy-Doradcy i wolontariusze z Klubów wypracowali 29 projektów skierowanych do różnych sponsorów.

Jeden z Klubów Pomocy Koleżeńskiej został otwarty w Krasnymstawie. Pomimo braku środków finansowych grupie inicjatorów udało się pozyskać sponsorów, którzy ofiarowali meble, komputery, telefon i połączenie z Internetem. Inny Klub działa w Katowicach, udzielając pomocy osobom bezrobotnym. W Chełmie udało się stworzyć koalicję 66 partnerów lokalnych, którzy podpisali oficjalne porozumienie o podjęciu działań zmierzających do rozwoju lokalnego rynku pracy.

Prowadziły działalność trzy Zespoły Przystosowania Zawodowego – w Siemianowicach Śląskich, Łomży i Czarnej Wodzie.

Szybki Start

Szkolenia metodą „Szybkiego Startu” cieszyły się dużym zainteresowaniem w wielu przedsiębiorstwach, m.in. zakładach krawieckich „Lubinex” w Lubinie, Sanha Polska w Legnicy, ITC w Skarszewach, Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa oraz w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bytomiu. Przy Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach powstała Międzynarodowa Szkoła Poradnictwa Zawodowego, która będzie kształciła doradców zawodowych. Jednym z przedmiotów jest „Szybki Start”.

Metoda została także wprowadzona do „książki procedur” w programie reformy górnictwa w latach 2003-2006 jako metoda szkolenia pracowników odchodzących z branży na tzw. kontrakty na przekwalifikowanie. Przewidywana liczba szkolonych w ramach Szybkiego Startu wyniesie ok. 500 osób.

Szybki Start wdrożono w 5 firmach:

Dolny Śląsk:

 1. Legnica (Sanha Polska Sp. z o.o.)
 2. Lubin (Zakład krawiecki Lubinex)

Pomorze:

 1. Skarszewy (Zakład ITC)

Śląsk:

 1. Bytom (Archiwum Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa)
 2. Katowice (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)