Nasza oferta

Zapraszamy do skorzystania z oferty MCP PN

W ramach naszej działalności prowadzimy:

 • szkolenia
 • warsztaty
 • seminaria
 • konferencje
 • debaty
 • konsultacje

z zakresu m. in.:

 • Ekonomii Społecznej,
 • Programu Partnerstwa Lokalnego,
 • komunikacji społecznej,
 • równości szans i równości płci.

Nasze usługi kierujemy do:

 • Powiatowych Urzędów Pracy
 • Powiatowych Rad Zatrudnienia
 • Samorządów lokalnych i wojewódzkich
 • Instytucji doradczych i wspierających przedsięwzięcia z ekonomii społecznej
 • Organizacji pozarządowych
 • Organizacji przedsiębiorców
 • Ośrodków pomocy społecznej
 • Ośrodków pomocy rodzinie
 • Mediów lokalnych i regionalnych
 • Osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 • Kolegów-Doradców
 • Liderów lokalnych
 • Młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Nasza oferta szkoleniowa

 • Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego „Zasoby i problemy obywatelskie w mojej gminie”
  Ilość godzin szkolenia: 25
 • Ekonomia społeczna, rynek pracy i trzeci sektor – uwarunkowania prawne i praktyczne działania
  Ilość godzin szkolenia: 24
 • Ekonomia społeczna i partnerstwo lokalne szansą na aktywizację grup wykluczonych
  z rynku pracy – uwarunkowania prawne i praktyczne działania”
  Ilość godzin szkolenia: 32
 • Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu Ekonomi Społecznej w powiecie i gminie
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Public Relations dla Klubów Wsparcia Koleżeńskiego działających w środowisku lokalnym (sytuacje kryzysowe, współpraca z mediami, sporządzanie artykułów, kronika działań)
  Ilość godzin szkolenia: 24
 • Podstawy Przedsiębiorczości
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Odkryj Przedsiębiorcę w Sobie
  Ilość godzin szkolenia: 24
 • Przedsiębiorczość Twój Start
  Ilość godzin szkolenia: 24
 • Wspierania Przedsiębiorczości Romów
  Ilość godzin szkolenia: 24
 • Wdrażanie Programu Partnerstwa Lokalnego w powiecie/gminie
  Ilość godzin szkolenia: 40
 • Zasady i strategie tworzenia partnerstw lokalnych z inicjatywy instytucji rynku pracy
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Partnerstwo lokalne jako narzędzie do ożywienia gospodarczego społeczności
  i aktywnego tworzenia miejsc pracy w społeczności lokalnej z inicjatywy instytucji rynku pracy
  Ilość godzin szkolenia: 40
 • Szkolenie Specjalistów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego Partnerstwa Lokalnego
  Ilość godzin szkolenia: 32
 • Szkolenie Specjalistów Szybkiego Reagowania na potrzeby lokalnego rynku pracy
  Ilość godzin szkolenia: 24
 • Dobre praktyki partnerstwa lokalnego i partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji projektów w gminie, powiecie i województwie
  Ilość godzin szkolenia: 24
 • Współpraca publicznych służb zatrudnienia i pracowników instytucji dialogu społecznego w budowaniu partnerstwa na rzecz nowoczesnego rynku pracy
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Finansowanie projektów
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Opracowywanie projektu, pozyskiwanie środków pozabudżetowych
  Ilość godzin szkolenia: 24
 • Szkoleniowy Warsztat Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w powiecie/gminie
  Ilość godzin szkolenia: 32
 • Szkolenie Specjalistów Public Relations w kreowaniu nowego wizerunku instytucji rynku pracy w społeczności lokalnej i województwie
  Ilość godzin szkolenia: 24
 • Partnerstwo Lokalne – tworzenie projektów społecznych odpowiadających lokalnym potrzebom
  Ilość godzin szkolenia: 24
 • Partnerstwo Lokalne – wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników
  Ilość godzin szkolenia: 24
 • Szkolenie dla Instytucji Rynku Pracy pn. „Budowanie Partnerstwa Lokalnego dla Rynku Pracy”
  Ilość godzin szkolenia: 24
 • Szkolenie dla Instytucji Rynku Pracy pn. „Partnerstwo jako instrument poprawy efektywności polityki rynku pracy”
  Ilość godzin szkolenia: 24
 • Prezentacja Programu i Dobrych Praktyk Partnerstwa Lokalnego oraz założeń cyklu pięciu Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w powiecie/gminie
  Ilość godzin szkolenia: 24
 • Szkolenie z metody Szybkiego Reagowania pn. „Partnerstwo Lokalne sposobem
  na ożywienie gospodarcze i tworzenie miejsc pracy”
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Szkolenie pn. „Partnerstwo Wyrównania Szans – Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników”
  Ilość godzin szkolenia: 24
 • „Lokalne ścieżki usamodzielnienia systemu” w ramach – modelu wychodzenia
  z rodzinnego bezrobocia w gminie/powiecie
  Ilość godzin szkolenia: 24
 •  „Przygotowanie i realizacja Partnerstwa Lokalnego. Forum rewitalizacji metodą skutecznych działań partnerskich”
  Ilość godzin szkolenia: 8
 • Promocja Programu Partnerstwa Lokalnego w Polsce i województwie
  Ilość godzin szkolenia: 8
 • Konsultacje w zakresie budowania i wdrażania partnerstw
  Ilość godzin szkolenia: 8
 • Akademia Outplacementu
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy i Kolegów-Doradców z zakresu Wsparcia Koleżeńskiego
  Ilość godzin szkolenia: 32
 • Szkolenia dla Kolegów – Doradców do Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
  Ilość godzin szkolenia: 40
 • Model wychodzenia z bezrobocia
  Ilość godzin szkolenia: 8
 • Psychologiczne i społeczne przyczyny i następstwa bezrobocia (fazy bezrobocia, skutki bezrobocia, stres)
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem zawodowym i życiowym
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Komunikacja interpersonalna i praca w zespole
  Ilość godzin szkolenia: 24
 • Autoprezentacja czyli moje wady mogą być zaletami
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Symulowane rozmowy z pracodawcą, poznaj wymagania pracodawcy
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Motywacja i aktywne poszukiwanie pracy
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi – formy współpracy finansowej
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi – formy współpracy niefinansowej
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Jak napisać Program współpracy z organizacjami pozarządowymi? (dla samorządów)
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Równość i różnorodność – przeciwdziałanie dyskryminacji
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Gender mainstreaming i zasada równości płci
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Komunikacja społeczna
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi – jak wdrażać rozwiązania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Konsultacje społeczne dla samorządów
  Ilość godzin szkolenia: 16
 • Inicjowanie i funkcjonowanie skupisk przedsiębiorczości.  Animowanie inicjatyw klastrowych
  Ilość godzin szkolenia: 16