Dziękujemy za tak duży odzew i wypełnienie ankiet diagnozujących potrzeby kadry OWES w Makroregionie II.

Celem ankiety była indywidualna diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych pracowników ośrodków wsparcia ekonomii w województwach lubelskim, podkarpackim i podlaskim.

Wskazane preferencje stanowią podstawę programowania działań szkoleniowo-doradczych, tak aby ostateczna oferta projektu pod tytułem „Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie II”, w możliwie najwyższym stopniu stanowiła odpowiedź na stojące przed kadrą wyzwania, bariery oraz potrzeby.  Wsparcie szkoleniowo – doradcze będzie skierowane bezpośrednio do poszczególnych pracowników OWES według modelu kompetencyjnego.

W chwili obecnej przygotowujemy tematykę i zakres szkoleń w oparciu o wyniki diagnozy:

Zakres tematyki szkoleń w oparciu o wyniki analizy potrzeb dla poszczególnych stanowisk pracy kadry OWES w Makroregionie II.

Stanowisko Priorytetowe
Doradcy biznesowi
 • rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta
 • pomoc w opracowaniu biznesplanu/studium wykonalności dla inwestycji PS
 • organizowanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych PES/PS
 • rozpoznanie zapotrzebowania rynku na produkty i usługi PES/PS
 • planowanie strategiczne, tworzenie planu rozwoju
 • monitorowanie i ewaluacja efektywności wdrażania biznesplanu
 • opracowanie montażu finansowego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego
Doradcy ds. zamówień publicznych
 • praktyczne aspekty udziału w postępowaniu/ ofertowanie
 • klauzule społeczne, przepisy i praktyka
 • rozwijanie potencjału PES do ubiegania się o realizację zamówień publicznych poprzez tworzenie konsorcjów spółdzielczych i klastrów
 • praktyczne przykłady dokumentacji postępowań
 • monitorowanie przetargów i zamówień  źródła informacji
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • rola OWES łącznika między PS a JST w kontraktowaniu usług
Animatorzy
 • skuteczne animowanie w społecznościach lokalnych inicjatyw w zakresie ES
 • sposoby diagnozowania potrzeb i problemów uczestników
 • budowanie lokalnych partnerstw na rzecz wsparcia grup inicjatywnych
 • analiza zasobów środowiska lokalnego, wyszukiwanie liderów, potencjału PS
 • partycypacja PES/ PS w realizacji projektów rewitalizacyjnych (włączenie ich w projekty)
 • inicjowanie współpracy PES z biznesem, wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
 • dokumenty strategiczne (strategie rozwoju, strategie RPS, programy współpracy JST-NGO) w kontekście wsparcia PES/PS (dobre praktyki )
 • sposoby motywowania  grup i środowisk do podejmowania aktywności w PES/PS
Kierownicy OWES
 • zagadnienia związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnościami
 • restrukturyzacja działalności PS
 • organizowanie wsparcia dla PES/PS w sytuacjach kryzysowych (np. covid-19)
 • nowe podmioty w sektorze ES  możliwości wsparcia dla KGW i ZPCH
 • RODO w praktyce PES/PS
Doradcy kluczowi
 • sieciowanie/ wymiana doświadczeń w ramach OWES-ów i/lub poszczególnych stanowisk (np. forum doradców kluczowych)
 • prowadzenie  działalności  gospodarczej  i  statutowej  w  sferze ES (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES)
 • aspekty prawne (np. Ust.  samorządz. Ust. o działalności PP i wol., Ust. o spółdzielniach socjalnych, aspekty finans. i rachunkowe w ES
 • powołanie PES/PS z uwzględnieniem poszczególnych form i typów
 • organizowanie wsparcia dla PES/PS w sytuacjach kryzysowych (np. covid-19)
 • partnerstwa lokalne, kooperacja międzysektorowa i interdyscyplinarna
 • PES o charakterze reintegracyjnym
Doradcy ds. reintegracji
 • opracowywanie indywidualnych programów reintegracji społecznej
 • przygotowanie  Indywidualnych Planów Działania dla pracowników PES i PS
 • diagnoza potrzeb PS i pracowników PS w zakresie wsparcia reintegracyjnego
 • zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym

Z uwagi na sytuację epidemiczną pierwszy cykl szkoleń prowadzony będzie w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ClickMeeting od połowy lutego 2021.

Wkrótce zamieścimy formularze zgłoszeniowe oraz przedstawimy sylwetki kadry trenerskiej.

Zapraszamy do kontaktu:

 • Koordynator Projektu: Bartosz Urban
 • tel. 501 839 377
 • e-mail: urban.bartosz@wp.pl
Zmiana czcionki
Kontrast